Pedagogik

Inom Ur och Skurs pedagogik är det centrala att hela tiden ha barnet i centrum. Så är det även här på Räven. Vi vill finnas nära barnen så att vi kan tillgodose varje barns behov, erfarenheter och förmågor. Vi jobbar mycket med upplevelsebaserad inlärning för vi tror starkt på att det man upplever med hela kroppen och alla sinnen ger bestående kunskap.

Kunskap

Utomhusvistelsen engagerar barnen till aktivt lärande, utforskande och upptäckande. Yngre barn skaffar sig erfarenhet genom sina sinnesupplevelser. Genom att smaka, lukta, lyssna, titta och jämföra bildar sig barn begrepp om olika föremål. Direktupplevelsen är alltså en bra metod med vilken man kan skapa en naturkänsla hos barn. Genom sina upptäckter i naturen blir barn nyfikna, och de ställer frågor, t ex. "lever träden?" "Var kommer stenarna ifrån?". Vi pedagoger utgår från barnens intressen och frågor och vi fungerar som medupptäckare, medundersökare och medupplevare. Tillsammans undersöker och reflekterar vi. Vi vill bidra till att barnen får ett ekologiskt synsätt med känsla och ansvar för det levande. Ju äldre barnen blir desto mer kunskap kan vävas in.

Leken är vår arbetsmetod. Att leka är livet och i leken förenas lärande, rörelse och glädje.

Gemenskap

Utomhuspedagogiken erbjuder fantastiska möjligheter vad det gäller social och emotionell träning, Den bjuder på gemenskap i den upplevelsen/strapatsen man gör tillsammans. Vi tränas i att förstå hur vi själva och andra tänker och agerar. Ofta handlar det om att samarbeta och lyckas i grupp. Barnen är i ständig kontakt med andra barn och vuxna och detta samspel värdesätter vi på Räven.

Att lära sig ta hänsyn till varandra och det som lever och växer i naturen är vår filosofi.

Motion, kondition, rörelse och hälsa

Lek och friluftsliv främjar hälsan och välbefinnandet. Barnens koncentrationsförmåga, motorik och muskelmassa stärks när de får röra sig fritt i skog och mark ofta. Genom att vistas i naturen får man också träning för sina sinnen, själslig avkoppling och inspiration. Barns möjligheter till kroppslig aktivitet har stor betydelse för barnets totala utveckling, barn skaffar sig erfarenhet genom sina sinnen och muskler.

Kom gärna och hälsa på för att få veta mer!


Så här skriver Friluftsfrämjandet om sin I Ur och Skurtanke:

"Vi vill utveckla världens bästa hinkhällare och pölplaskare! Det är under förskoleåren som barns utveckling tar fart på riktigt. Det är då de lär sig att samspela med andra och deras personligheter växer fram. För oss är naturen det självklara klassrummet. Vi tror att barn mår som bäst när de får vara barn.

Att leka fram kunskap är grunden i allt vi gör. Forskning visar att den fria leken utomhus utvecklar barn både socialt och emotionellt. Att använda sig av naturen i lärandet väcker lusten och stimulerar hjärnans tillväxt, särskilt i åldrarna tre till sex år. Barn som vistas ute mycket är mer koncentrerade, mindre rastlösa och drabbas mer sällan av infektioner, än barn inom traditionell barnomsorg."

Läs mer om I Ur och Skur i förskolan på Friluftsfrämjandets egen hemsida: https://www.friluftsframjandet.se/iurochskur