Om oss

Föräldrakooperativet Räven startade 1988. År 2007 övergick Räven till att bli en I Ur och Skur förskola där målet är att förmedla kunskap om naturen genom ett upplevelsebaserat lärande och äventyrspedagogik.


Kooperativet

Vi driver Förskolan Räven i föräldrakooperativ form. Det innebär att det är vårdnadshavare, som medlemmar i föreningen Föräldrakooperativet Räven, som tar hand om och driver förskolan tillsammans.

Verksamheten bygger på samhörighet, delaktighet och ansvar vilket ger en möjlighet att påverka barnens vardag och miljö. Tillsammans med pedagogerna arbetar vårdnadshavarna för att utforma en så bra förskola som möjligt för barnen.

Öppettider och rätt till alternativ omsorg

Vi följer Karlstad kommuns riktlinjer och erbjuder öppettider vardagar mellan 06.30 - 18.30. För att kunna utveckla verksamheten och erbjuda förskola av hög kvalité behöver personalen ges möjlighet till kompetensutveckling och under dessa dagar har Räven reducerat öppethållande. Räven har utöver kompetensutvecklingsdagar även reducerat öppethållande under fyra veckor på sommaren. Under kompetensutvecklingsdagar och de fyra veckorna på sommaren har du fortfarande rätt till omsorg för ditt barn. Räven samarbetar då med andra fristående förskolor i Karlstad kommun och vår verksamhet kommer då att vara förlagd till någon av dessa förskolor. Det kan innebära att ditt barn träffar annan personal, andra barn och vistas i andra lokaler. Om du inte kan ordna barnomsorg själv så är det viktigt att du anmäler i god tid så att den alternativa omsorgen ordnas på ett bra sätt.

Anmäl behov av omsorg till rektor:

Julie Bjerke Andreassen

Telefon: 073-3995629
E-post: julie.fkraven@gmail.com

Större ansvar - mer möjlighet att påverka

Det är rektor tillsammans med pedagogerna som styr över den dagliga pedagogiska verksamheten och det är föräldrakooperativets ansvar att se till att allt annat rörande förskolan fungerar som det ska. På Räven tar vi tillvara de olika erfarenheter och kunskaper som vårdnadshavarna har och varje familj är med och ansvarar för ett ämnesområde, en arbetsuppgift eller ett uppdrag. Uppgifterna kan handla om allt från praktiska göromål såsom snickra och måla, rekrytera, fixa festligheter, ordna storstäda eller presentinköp till att ta personalansvar. Omfattning och intensitet av de olika uppdragen varierar. Precis som i andra föreningar har även Räven en sittande styrelse med ordförande, styrelseledamöter och suppleanter som träffas regelbundet. Styrelsen består av föreningsmedlemmar och den ansvarar för att planera, fördela och leda arbetet inom föreningen, förvalta föreningens medel och se till att gällande stadgar och regler efterföljs. Det är även styrelsens arbete att ta hand om personalfrågor och verksamhetsfrågor mellan kooperativet och rektor. Det är önskvärt att alla som har sitt barn på Räven någon gång har ett styrelseuppdrag eller ansvarar för en arbetsgrupp. Vårdnadshavarnas insatser inkräktar inte på normal arbetstid.

Två eftermiddagar i månaden turas vårdnadshavarna om att vara med barnen medans pedagogerna har planeringstid (16:15-17;30).

Stormöten

6-7 gånger per år kallar styrelsen in alla medlemmar till Stormöte eller årsmöte, där minst en vårdnadshavare från varje familj närvarar. På mötena informerar styrelsen om det fortlöpande arbetet och kommande aktiviteter, men alla föräldrar får också chansen att själva ta upp ämnen de vill diskutera eller ventilera. Förutom att avhandla föreningsämnen är stormötena också en trevlig träffpunkt för alla vårdnadshavare.

Festligheter och aktiviteter

Förutom allt ansvar innebär ett kooperativ även många trevligheter. De olika ansvarsgrupperna anordnar olika evenemang för familjerna, med eller utan barn där alla får en chans att umgås och ha trevligt tillsammans.

Städvecka

Vårdnadshavare och pedagoger på Räven lägger stor vikt vid en bra och hälsosam förskolemiljö. En del av det föräldrakooperativa ansvaret består i städning av förskolans lokaler. Genom städningen lär vi inte bara känna lokalerna våra barn vistas i nästan dagligen, vi får även möjligheten att se till att den miljö de umgås och arbetar i är ren och fin. Vi veckostädar på rullande schema, 2-3 veckor per år beroende på hur många familjer som är medlemmar för tillfället.

Varje höst och vår har vi gemensam storstädning av lokalerna. Då träffas vi en lördag eller söndag och städar i några timmar och efteråt brukar vi hitta på någon gemensam aktivitet.

Engagemang

Att vara vårdnadshavare på förskolan Räven kräver således att man kan och vill ta ett ansvar. Man kan säga att varje familj är delägare i förskolan genom sitt medlemskap som är en engångskostnad som betalas vid inskolning.

Man hjälper till att skapa en tryggare och renare miljö för barnen, och underlättar för alla på förskolan i deras arbete för att skapa en så bra verksamhet som möjligt. Precis som i alla föreningar är det dock viktigt att alla drar sitt strå till stacken. Att man själv tycker att det är viktigt att bidra till verksamheten och kanske också själv utvecklas med uppgifterna. Det är viktigt för kooperativet, men framför allt viktigt för ditt barns vardag.

Välkommen att ta del av en förskola med många fördelar!